Polityka prywatności

INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH W ZWIĄZKU Z GROMADZENIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

przekazane przez operatora osobie, której dane dotyczą, podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

 

Operator niniejszym, zgodnie z art. 13 ust. 1. i 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które uchyla dyrektywę 95/ 46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „rozporządzeniem”) zawiera następujące informacje dla osoby, której dane dotyczą, od której Operator uzyskuje dotyczące jej dane osobowe:

 

Dane identyfikacyjne i kontaktowe Operatora:

Operatorem jest PUELLAVone s.r.o. , z siedzibą Rovníková 1457/7, 040 12 Košice - Nad Jazerom, REGON: 53 991 893, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Koszyce I, dział: Sro , numer wpisu: 52158/V, VAT NIP: 2121542665, NIP: SK2121542665, organ statutowy: Martin Švenk - dyrektor zarządzający, e-mail: support@PUELLAzapachy.pl 

 

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej:

Osoba odpowiedzialna nie została ustalona.

 

Przetwarzane dane osobowe:

Operator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, pliki cookies , numer konta, nazwa banku, podpis.

 

Cele przetwarzania danych osobowych Osoby, której dane dotyczą:

Cele przetwarzania Danych Osobowych Podmiotu Danych to:

 

 1. a) przetwarzanie dokumentów księgowych
 2. b) wykonywanie i rejestrowanie umów
 3. c) ewidencji klientów i kontrahentów dla celów zawierania i realizacji umów
 4. d) archiwizacja dokumentów zgodnie z przepisami prawa
 5. e) korespondencja i komunikacja
 6. f) cele marketingowe Operatora

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą:

W zależności od konkretnych danych osobowych oraz celu ich przetwarzania, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na operatorze lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą . W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, dane osobowe Osoby, której dane dotyczą, będą przetwarzane na podstawie zgody Osoby, której dane dotyczą.

 

Wskazanie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora lub osobę trzecią: Nie dotyczy.

 

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych osoby, której dane dotyczą, mogą być pracownicy i współpracownicy operatora, organu i członków organów operatora, jego kontrahenci biznesowi, dostawcy i kontrahenci , w szczególności: firma księgowa, firma świadcząca usługi prawne operatorowi, firmie świadczącej usługi związane z tworzeniem i utrzymaniem oprogramowania , firmom kurierskim lub innym firmom dostarczającym towary do klientów Operatora.

 

Odbiorcą danych osobowych będzie również urząd skarbowy, sądy, organy ścigania oraz inne organy państwowe, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

 

Informacja o zamierzonym przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego: Nie przeprowadzono.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Zgodnie z przepisami prawa dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny czas, przez jaki będą potrzebne do realizacji umowy oraz ich późniejszej archiwizacji.W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, dane osobowe osoby, której dane dotyczą, będą przetwarzane przez okres 1 roku kalendarzowego.

 

Pouczenie o istnieniu odpowiednich praw osoby, której dane dotyczą:

Osobie, której dane dotyczą, przysługują między innymi następujące prawa:

 

 1. a) prawo dostępu osoby, której dane dotyczą, do danych zgodnie z art. 15 Rozporządzenia, których treść brzmi:

 

(i) prawo do uzyskania od Operatora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Podmiotu Danych;

(ii) w przypadku przetwarzania Danych Osobowych Osoby, której dane dotyczą, prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz prawo do uzyskania następujących informacji:

- informacje o celach przetwarzania;

- informacje o kategoriach danych osobowych, których to dotyczy;

- informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

- jeśli to możliwe, informację o przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, informację o kryteriach jego ustalenia;

- informację o istnieniu prawa żądania od Operatora sprostowania danych osobowych dotyczących Osoby, której dane dotyczą, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o istnieniu prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

- informację o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane od Podmiotu Danych, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

- informacji o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust 1. i 4. Rozporządzenia oraz w tych przypadkach przynajmniej istotne informacje o zastosowanej procedurze, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania danych osobowych dla Osoby, której dane dotyczą;

 

(iii) prawo do bycia poinformowanym o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 Rozporządzenia, dotyczących przenoszenia danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

(iv) prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych nie może naruszać praw i wolności innych osób;

 

 1. b) prawo Osoby, której dane dotyczą, do sprostowania zgodnie z art. 16 Rozporządzenia, którego treść brzmi:

 

(i) prawo Operatora do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Osoby, której dane dotyczą;

(ii) prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia Osoby, której dane dotyczą;

 

 1. c) prawo osoby, której dane dotyczą, do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17

Regulamin, którego treść brzmi:

 

(i) prawo do żądania od Operatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Osoby, której dane dotyczą, jeżeli spełniony jest jeden z następujących powodów:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały pozyskane lub w inny sposób przetwarzane;

- osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę, na podstawie której odbywa się przetwarzanie, pod warunkiem, że nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych;

- Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 21 ust 1. Rozporządzenia i brak jest ważnych podstaw do przetwarzania danych osobowych lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 2. Regulamin;

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Operator;

- dane osobowe zostały pozyskane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust 1. Regulamin;

 

(ii) prawo Operatora, który ujawnił Dane Osobowe Osoby, której dane dotyczą, do podjęcia odpowiednich środków, w tym środków technicznych, uwzględniając dostępną technologię oraz koszty wdrożenia tych środków, do poinformowania innych operatorów przetwarzających dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda usunięcia wszelkich odniesień do takich danych osobowych, ich kopii lub replik;

 

jednocześnie prawo do usunięcia danych osobowych wraz z treścią uprawnień zgodnie z art. 17 ust. 1. i 2. Regulamin [ tj. z treścią praw zgodnie z (i) i (ii) niniejszego listu c) pkt J. niniejszego dokumentu] nie powstaną, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Operator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzone Operatorowi;
 3. z uwagi na względy interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2. list h) ai) Regulaminu, a także art. 9 ust. 3. Regulamin;
 4. w celach archiwalnych w interesie publicznym, w celach badań naukowych lub historycznych albo w celach statystycznych na podstawie art. 89 ust. 1. Regulaminu, o ile jest prawdopodobne, że uprawnienie, o którym mowa w art. 17 ust 1. Przepisy uniemożliwią lub poważnie utrudnią osiągnięcie celów takiego przetwarzania danych osobowych; lub
 5. w celu wykazania, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

 

 1. d) prawo Osoby, której dane dotyczą, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,

którego treścią jest:

 

(i) prawo Operatora do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w jednym z następujących przypadków:

 

- Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, w okresie pozwalającym Operatorowi na weryfikację prawidłowości danych osobowych;

- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- Operator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale Osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do udowodnienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

- Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1. Regulaminu, do czasu zweryfikowania, czy uzasadnione interesy Operatora przeważają nad uzasadnionymi interesami Osoby, której dane dotyczą;

 

(iii) prawo do, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone zgodnie z punktem (i) niniejszego pisma. d) punkt J. niniejszego dokumentu, takie ograniczone dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, były przetwarzane wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu wykazania, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej osobie lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

(iv) prawo do wcześniejszego poinformowania o zniesieniu ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

 1. e) prawo Osoby, której dane dotyczą, do wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec odbiorców zgodnie z art. 19 Rozporządzenia, którego treść jest:

 

(i) prawo Operatora do powiadomienia każdego odbiorcy, któremu przekazano dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania, dokonanego na podstawie art. 16, art. 17 ust. 1. i art. 18 rozporządzenia, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku;

(ii) prawo Operatora do informowania Osoby, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli Osoba, której dane dotyczą, tego zażąda;

 

 1. f) prawo Osoby, której dane dotyczą, do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 Rozporządzenia, którego treść brzmi:

 

(i) prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących Podmiotu Danych i przekazanych Operatorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przeniesienia tych danych do innego operatora bez uniemożliwienia tego przez Operatora, jeżeli:

 

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1. list a) Rozporządzenia lub art. 9 ust. 2. list a) Regulaminu lub umowy zgodnie z art. 6 ust. 1. list b) Regulaminu, a jednocześnie

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i jednocześnie

- prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przeniesienia tych danych do innego operatora bez uniemożliwienia tego przez Operatora, nie będzie wywoływać negatywnych skutków dla praw i wolności innych osób;

 

(ii) prawo do przenoszenia danych osobowych bezpośrednio od jednego operatora do innego operatora, o ile jest to technicznie możliwe;

 

 1. g) prawo osoby, której dane dotyczą, do sprzeciwu zgodnie z art. 21 Rozporządzenia, którego treść brzmi:

 

(i) prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Osoby, której dane dotyczą – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1. list e) lub f) Rozporządzenia, w tym wniesienia sprzeciwu wobec profilowania na podstawie tych przepisów Rozporządzenia;

(ii) [w przypadku skorzystania z prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Osoby, której dane dotyczą, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1. list e) lub f) Rozporządzenia, w tym sprzeciw wobec profilowania na podstawie tych przepisów Rozporządzenia] prawo do tego, aby Operator nie przetwarzał dalej Danych Osobowych Podmiotu Danych, chyba że udowodni on, że istnieją niezbędne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub powody do udowodnienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

(iii) prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Osoby, której dane dotyczą, na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim; dotyczy to również, że jeżeli Osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie można już przetwarzać w takich celach;

(iv) (w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego) prawo do skorzystania z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem specyfikacji technicznych;

(v) prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Podmiotu Danych – wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Podmiotu Danych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na podstawie art. 89 ust 1. Rozporządzenia, z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania ze względu na interes publiczny;

 

 1. h) prawo Osoby, której dane dotyczą, związane ze zautomatyzowanym indywidualnym podejmowaniem decyzji zgodnie z art. 22 Rozporządzenia, którego treść brzmi:

 

(i) prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, i która wywołuje skutki prawne, które dotyczą lub w podobny sposób istotnie wpływają na Podmiot danych, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 22 ust. 2. Regulamin [ tj. z wyjątkiem przypadków, gdy decyzja jest: (a) niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Podmiotem danych a Operatorem, (b) dozwolona prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, do którego podlega Operatorowi i które również ustanawiają odpowiednie środki gwarantujące ochronę praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów Podmiotu danych lub (c) na podstawie wyraźnej zgody Podmiotu danych].

 

Pouczenie o prawie osoby, której dane dotyczą, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w całości lub w części. Częściowe cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć określonego rodzaju operacji przetwarzania/operacji przetwarzania, przy czym zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w zakresie pozostałych operacji przetwarzania pozostaje nienaruszona. Częściowe cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć określonego celu przetwarzania danych osobowych / niektórych określonych celów przetwarzania danych osobowych, przy czym zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w innych celach pozostaje nienaruszona.

Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej pod adresem Operatora wpisanym jako siedziba do rejestru handlowego w momencie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub w formie elektronicznej za pośrednictwem drogą elektroniczną (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Operatora podany przy identyfikacji Operatora w niniejszym dokumencie lub poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Operatora).

 

Pouczenie o prawie osoby, której dane dotyczą, do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących jest z naruszeniem rozporządzenia, a mianowicie bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych. Organem nadzorczym w Republice Słowackiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej z siedzibą pod adresem Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ID: 36 064 220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , telefon: 02/ 3231 3214.

 

Informacja o istnieniu/nieistnieniu obowiązku podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą:

Operator informuje Osobę Zainteresowaną, że podanie danych osobowych Osoby Zainteresowanej jest niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Operator informuje Osobę Zainteresowaną, że Osoba Zainteresowana nie jest zobowiązana do podania danych osobowych ani nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Konsekwencją niepodania danych osobowych i/lub konsekwencją nieudzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy przez Operatora.

 

Informacje związane z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem: Nie dotyczy

 

Z powrotem do sklepu