Regulamin

Warunki biznesowe (Regulamin) sklep internetowy www.PUELLAzapachy.pl

 

I. Postanowienia wstępne i definicje pojęć

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWU”) regulują stosunki prawne pomiędzy spółką międzybranżową: PUELLAVone s.r.o. z siedzibą pod adresem Rovníková 1457/7, 040 12 Košice - Nad Jazerom, numer identyfikacyjny : 53 991 893, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Koszyce I, sekcja: Sro, numer wpisu: 52158/V, NIP: 2121542665, NIP: SK2121542665 (zwana dalej również „Sprzedawcą”) i każdy osoba będąca Kupującym produkt oferowany przez Sprzedawcę w sklepie internetowym Sprzedawcy.
2. Kontakt ze Sprzedawcą: e-mail: support@PUELLAzapachy.pl, telefon: +421 905 491 699.
3. Sprzedawca jest jednocześnie operatorem systemu elektronicznego, za pośrednictwem którego prowadzi sklep internetowy w domenie www.puellavone.sk (dalej również „Sklep Internetowy”).
4. Kupującym jest każda osoba (osoba fizyczna lub prawna), która wypełniła i wysłała zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy i która otrzymała od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia.
5. Konsumentem jest osoba fizyczna, która zawierając umowę zgodnie z niniejszymi OWU nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej.
6. Produkty to towary, które są przeznaczone do sprzedaży i są również publikowane w sklepie internetowym Sprzedawcy (dalej również jako „produkty”).
7. Umowa oznacza umowę kupna-sprzedaży.
8. Właściwym organem nadzorującym legalność w zakresie ochrony konsumentów jest:

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj

Vrátna 3

P. O. BOX A-35

040 65 Košice

tel. nie. 055/729 07 05, 055/622 76 55

nr faksu 055/622 46 95

E-mail: ke@soi.sk

Formularz do składania wniosków: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 

9. W przypadku jakichkolwiek reklamacji lub sugestii Kupujący może również kierować je bezpośrednio do Sprzedawcy, przy czym zalecamy, aby Kupujący korzystał z adresu e-mail sprzedającego w celu przesyłania reklamacji i sugestii do Sprzedawcy: support@PUELLAzapachy.pl. Każda skarga zostanie oceniona i rozpatrzona w ciągu 10 dni roboczych zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Słowackiej. Jednocześnie informujemy konsumenta o jego wyposażeniu w ten sam sposób, w jaki konsument przekazał Sprzedawcy reklamację lub inicjatywę.

 

II. Zamówienie produktu – zawarcie umowy kupna-sprzedaży

 

1. Propozycją zawarcia umowy kupna-sprzedaży przez kupującego jest złożenie zamówienia produktów poprzez elektroniczny formularz zamówienia w sklepie internetowym Sprzedawcy. Przyjęcie zamówienia produktu przez Sprzedawcę, a tym samym zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę przesłanego po otrzymaniu zamówienia.
2. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest na czas oznaczony i wygasa z chwilą wypełnienia zobowiązań Sprzedawcy i Kupującego.
3. Umowa kupna-sprzedaży może zostać rozwiązana również za zgodą stron umowy lub przez odstąpienie od niej.
4. Przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży kupujący jest informowany za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy o wszystkich cechach towaru.

 

III. Cena zakupu i warunki płatności

 

1. Cena zakupu produktów zamawianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego (dalej jako „cena zakupu” lub „cena”) podana jest odrębnie przy każdym produkcie i obowiązuje w chwili utworzenia zamówienia przez Kupującego. Podana cena jest ostateczna, zawiera podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa (sprzedający jest płatnikiem podatku VAT) - za wyjątkiem ceny za transport produktu, która zostanie naliczona odrębnie zgodnie z art. VII. oraz opłaty za zapłatę zgodnie z art. IV.
2. Podstawową walutą jest złote.
3. Cena zakupu zgodnie z niniejszym artykułem zostanie doliczona do kosztów transportu produktu zgodnie z art. VII niniejszych Ogólnych Warunków oraz kosztów płatności zgodnie z art. IV niniejszych Ogólnych Warunków.

 

IV. Metody płatności

 

1. Za produkty w Sklepie Internetowym Sprzedawcy można zapłacić w następujący sposób:

 

a. Płatność kartą płatniczą za pośrednictwem bramki płatności w sklepie internetowym Sprzedawcy – nie jest pobierana.
b. Płatność za pobraniem przy odbiorze produktu - opłata 4,60 zł z VAT.
c. Płatność przelewem bezgotówkowym lub wpłatą na konto Sprzedawcy na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę - bez opłat.
d. Płatność kartą kredytową - nie ma żadnych opłat.
e. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym produktu przez Kupującego - nie podlega opłacie.

 

2. Kupujący samodzielnie wybiera sposób płatności w ramach wypełniania zamówienia, jednocześnie zostanie poinformowany o cenie za wybrany przez siebie sposób płatności lub zostanie poinformowany o tym, że sposób płatności które wybrał, nie jest naliczane oddzielnie.

 

V. Dostawa Produktów

 

1. Produkt jest wysyłany przez Sprzedawcę w ciągu trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży, a produkt jest dostarczany Kupującemu w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży – wszystko to jeżeli Kupujący wybrał płatność za pobraniem.
2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał jako formę płatności płatność za pośrednictwem bramki płatniczej znajdującej się w sklepie internetowym lub płatność przelewem bezgotówkowym lub wpłata na konto Sprzedawcy lub kartą płatniczą, wysyłka takiego produktu odbywa się za pośrednictwem Sprzedawcy w ciągu trzech dni roboczych od daty zaksięgowania ceny zakupu na koncie Sprzedającego, a produkt zostanie dostarczony kupującemu w ciągu pięciu dni roboczych od daty zaksięgowania ceny zakupu na koncie Sprzedającego.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność gotówką, przy odbiorze osobistym produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez Kupującego nie później niż trzy dni robocze od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
4. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu produkty w zamówionej ilości i jakości wraz z dokumentami podatkowymi, które dotyczą zamówienia.
5. Miejscem dostawy zamówionego towaru jest wskazany przez Kupującego adres lub siedziba Sprzedawcy w przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego. Jeżeli Kupujący nie poda konkretnego adresu dostawy produktu, adresem tym jest adres zamieszkania Kupującego.
6. Sprzedawca dostarczy produkt w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie VII niniejszych OWU, w zależności od wyboru Kupującego.
7. Wydanie produktu następuje poprzez wydanie go Kupującemu (lub Kupującemu osobie upoważnionej pisemnie do odbioru produktu).
8. Sprzedawca może wysłać Kupującemu produkt dostępny od ręki oraz dodatkowo w wyznaczonym terminie dostarczyć pozostałą część zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że Kupujący nie zostanie obciążony żadną dodatkową opłatą pocztową, inną niż ta, która została uwzględniona w kolejność.
9. Kupujący zobowiązany jest do odebrania towaru i współpracy niezbędnej do dostarczenia towaru.

 

VI. Pobierz produkt

 

1. Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu oraz odpowiedzialność za uszkodzenie produktu przechodzi na Kupującego z chwilą jego odbioru i nie ma znaczenia, czy Kupujący odbierze produkt osobiście czy za pośrednictwem osoby upoważnionej/upoważnionej.
2. Prawo własności przechodzi ze sprzedającego na kupującego z chwilą przejęcia towaru.
3. Kupujący ma prawo nie przyjąć dostarczonego produktu, jeżeli dostarczony produkt jest innego rodzaju lub w następujących przypadkach:

 

a. dostarczenia rzeczy niezgodnej z zawartą umową (rzecz inna lub uszkodzona),
b. dostarczenia rzeczy w uszkodzonym opakowaniu lub,
c. dostawa towaru bez odpowiednich dokumentów.

 

4. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedającemu ceny zakupu produktu należycie i terminowo.

 

VII. Wysyłka - sposoby transportu produktów oraz cena za ich transport

 

1. Koszty przesyłki Sprzedawcy nie są wliczone w cenę produktu. Zostaną one obliczone i przekazane Kupującemu przed zawarciem umowy, a Kupujący zobowiązuje się do ich zapłaty wraz z ceną zakupu.
2. Sposoby transportu i cena transportu zamówionych produktów na terenie Polska:

 

a) Cena za dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej Packeta sp. z o.o. - od 10 zł z VAT (dokładna cena zostanie podana Kupującemu podczas wypełniania zamówienia (przed jego wysłaniem) w zależności od rodzaju produktu, jego ilość).

 

3. Kupujący sam wybiera sposób transportu w ramach wypełniania zamówienia, jednocześnie zostanie poinformowany o cenie transportu. Tym samym przed wysłaniem zamówienia i zawarciem umowy kupna-sprzedaży kupujący zna sposób dostawy, a także cenę za dostawę, którą będzie zobowiązany zapłacić.

 

VIII. Odstąpienie kupującego od umowy bez podania przyczyny

 

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu. Konsument może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest dostawa towaru, nawet przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. Jeżeli Konsument chce skorzystać z tego prawa, Konsument ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego terminu lub przekazać to odstąpienie do przewozu pocztowego najpóźniej w dniu ostatniego dnia terminu na adres sprzedającego, którym jest: PUELLAVone s.r.o., Rovníková 1457/7 , 040 12 Koszyce – dzielnica Nad Jazerom. Konsument ma obowiązek odesłać produkt lub przekazać go sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru produktu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić również w stosunku do sprzedawcy w formie pisemnej lub w formie zapisu na innym trwałym nośniku (np. e-mail). Odstąpienie od umowy może nastąpić również za pomocą Formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest w sklepie internetowym Sprzedawcy. Konsumentowi przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy ustnie, w szczególności w drodze jednoznacznego oświadczenia Konsumenta wyrażającego wolę odstąpienia od umowy. Zalecamy, aby Konsument przy odstąpieniu od umowy podał numer zamówienia, datę zakupu, rodzaj produktu, od którego odstępuje, imię i nazwisko, adres, a w niektórych przypadkach także numer konta, na które ma płatności dokonane na rzecz sprzedawcy z tytułu odstąpienia od umowy zostaną mu zwrócone, jeżeli uzna, że żąda przesłania płatności na numer konta podany w produkcie. W przeciwnym wypadku Sprzedawca zwróci Konsumentowi należność za Produkt w taki sam sposób, jakiego Konsument użył do zapłaty.
4. Odstępując od umowy strony umowy zobowiązane są do zwrotu sobie wzajemnie świadczonych usług. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu, które nastąpiło w wyniku obchodzenia się z produktem w sposób wykraczający poza zakres czynności koniecznych do stwierdzenia właściwości i funkcjonalności produktu. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktu, jeżeli sprzedawca nie został poinformowany o możliwości odstąpienia od umowy, warunkach, terminie i sposobie wykonania prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli wartość produktu została zmniejszona w wyniku obchodzenia się z produktem w sposób wykraczający poza zakres czynności koniecznych do stwierdzenia właściwości i funkcjonalności produktu (np. produkt ulegnie uszkodzeniu), odpowiedzialność ponosi Konsument Sprzedającemu za wynikłą z tego szkodę. W szczególności korzystanie z produktu w zakresie większym niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności produktu będzie traktowane jako obcowanie z produktem wykraczające poza zakres stwierdzenia właściwości i funkcjonalności produktu. W szczególności za zmniejszenie wartości produktu uważa się również uzasadnione nakłady na przywrócenie produktu do stanu poprzedniego.
5. Możesz skorzystać z formularza odstąpienia od umowy. Wspomniany formularz jest ogólnie dostępny do wglądu i pobrania w sklepie internetowym Sprzedawcy.

6. Jeżeli konsument odstąpi od umowy zgodnie z ustawą nr 102/2014 Dz.U., ponosi koszty odesłania produktu do sprzedawcy zgodnie z § 10 ust. 3 ustawy nr. 102/2014 Dz.U., a w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość również koszty zwrotu produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedający zgodził się ponieść je osobiście.
7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi dokonaną zapłatę za Produkt, a także wszystkie płatności otrzymane od Konsumenta na podstawie lub w związku z Umową Sprzedaży, w tym koszty transportu, dostarczenia i wysyłki, a także innych kosztów i opłat, w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nie dotyczy to kosztów zwrotu towaru, które Konsument ponosi we własnym zakresie na warunkach określonych w pkt 6 niniejszego paragrafu.
8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi dodatkowych kosztów, jeżeli konsument wyraźnie wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Dodatkowe koszty oznaczają różnicę między kosztem dostawy wybranej przez konsumenta, a kosztem najtańszego, zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.
9. Przesyłki wysyłane za pobraniem w przypadku odstąpienia od umowy nie będą przez nas przyjmowane.Zakupom zalecamy wysyłanie przesyłek listem poleconym.
10. Sprzedawca informuje Konsumenta, że zgodnie z § 7 ust. 6 ustawy nr. 102/2014 Dz.U., prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, jeżeli:

 

a) przedmiotem umowy jest sprzedaż Towaru zapakowanego w opakowanie ochronne, którego nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, którego opakowanie ochronne zostało naruszone po dostarczeniu,
b) przedmiotem umowy jest sprzedaż rzeczy, które ze względu na swój charakter po dostarczeniu mogą zostać nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
c) przedmiotem umowy jest sprzedaż Towaru wykonanego według szczególnego zapotrzebowania Konsumenta, Towaru szytego na miarę lub Towaru przeznaczonego specjalnie dla jednego Konsumenta,
d) przedmiotem umowy jest sprzedaż rzeczy ulegającej szybkiemu zepsuciu albo zepsuciu.
 
Dokumenty:
 

 

IX. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

 

1. W przypadku, gdy Kupujący będący konsumentem nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub uważa, że Sprzedawca naruszył jego prawa, ma on prawo zwrócić się do Sprzedawcy z żądaniem dochodzenia roszczeń . Jeżeli Sprzedający ustosunkuje się negatywnie do żądania Kupującego zgodnie ze zdaniem poprzednim lub nie ustosunkuje się do takiego żądania w terminie 30 dni od dnia jego wysłania przez Kupującego, Kupujący ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie postępowania alternatywnego rozwiązania sporu zgodnie z postanowieniami § 12 ustawy nr 391/2015 Dz.U. o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów konsumenckich oraz o zmianie niektórych ustaw. Właściwym podmiotem do alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich ze Sprzedawcą jest Słowacka Inspekcja Handlowa lub inny właściwy upoważniony podmiot prawny wpisany na listę alternatywnych podmiotów rozstrzygających spory, prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista jest dostępna pod adresem http ://www.mhsr.sk/; kupujący ma prawo wybrać, z którym z wymienionych alternatywnych podmiotów rozstrzygających spory się skontaktować Kupujący może skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/ do złożenia propozycji alternatywnego rozwiązania ich sporu konsumenckiego Konsumenci/odr/ Wszelkie inne informacje dotyczące alternatywnego rozwiązania sporu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym-konsumentem wynikającego z umowy jako umowy konsumenckiej lub związanej z umową jako umowa konsumencka jest podany na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowackiej www.mhsr.sk oraz w ustawie nr 391/2015 Dz.U. o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów konsumenckich v oraz o zmianie niektórych ustaw.

 

X. Postanowienia końcowe

 

1. Oprócz ogólnych przepisów ustawy nr 40/1964 Dz.U. Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami, a także przepisy szczególne, w szczególności ustawa nr 102/2014 Dz.U. o ochronie konsumentów w przypadku sprzedaży towarów lub świadczenia usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz ustawy nr. 250/2007 Dz.U. w sprawie ochrony konsumentów.
2. W przypadku stosunków umownych (oraz innych stosunków prawnych, które mogą wynikać ze stosunku umownego) z podmiotami prawnymi, lub z osobami fizycznymi – przedsiębiorcami stosuje się przepisy ustawy Dz. 513/1991 Coll. Kodeks handlowy z późniejszymi zmianami.
3. Integralną częścią niniejszych Ogólnych Warunków jest Procedura Reklamacji, która jest opublikowana w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
4. Niniejsze Ogólne Warunki stają się ważne i skuteczne z chwilą ich opublikowania w Sklepie Internetowym Sprzedawcy w dniu 1 marca 2022 roku.
Z powrotem do sklepu